21. Extra: Vahvoja ja epäsäännöllisiä verbejä -lista suomeksi

Aluksi tässä blogissa ei ollut listaa oman laiskuuteni vuoksi, mutta tässä se nyt on (toivon mukaan sivun taulukko näkyy oikein)! Vastaavanlainen lista löytyy myös mistä vaan saksan kielioppikirjasta sekä nettisivuina mm. täältätäältä ja täältä, jos englanti sujuu.

Voit tulostaa sivun itsellesi. Tarvittaessa voit käyttää selaimen hakutoimintoa (ctrl + F), jos etsit tiettyä verbiä nopeasti. Verbit ovat lueteltuna aakkosjärjestyksessä; tärkeimmät ovat keltaisella taustalla.

Vinkki: Tältä sivulta löydät harjoituksen, jossa voit täyttää yleisimpien verbien taivutukset (jos osaat sen verran englantia, että ymmärrät, mikä verbi on tarkoitus täydentää).

Huomioi: osiossa 21 käydään läpi aikamuotoihin liittyvät säännöt.

SAKSAN VAHVOJA JA EPÄSÄÄNNÖLLISIÄ VERBEJÄ

VERBIT A-G

Infinitiivi

Preesens, y.3.p.

Imperfekti, y.3.p.

Perfekti

Suomennos

backen

bäckt tai backt

backte tai buk

hat gebacken

leipoa; paistaa

befehlen

befiehlt

befahl

hat befohlen

käskeä; määrätä

beginnen

beginnt

begann

hat begonnen

alkaa; ryhtyä

beißen

beißt

biss

hat gebissen

purra; puraista

bergen

birgt

barg

hat geborgen

pelastaa; peittää

bersten

birst tai berstet

barst

hat geborsten

haljeta

betrügen

betrügt

betrog

hat betrogen

pettää

bewegen

bewegt

bewog

hat bewogen

suostutella

biegen

bieg

bog

hat/ist gebogen

taivuttaa / kääntyä

bieten

bietet

bot

hat geboten

tarjota

binden

bindet

band

hat gebunden

sitoa; solmia

bitten

bittet

bat

hat gebeten

pyytää; anoa

blasen

bläst

blies

hat geblasen

puhaltaa

bleiben

bleibt

blieb

ist geblieben

jäädä; pysyä

braten

brät

briet

hat gebraten

paistaa; kypsentää

brechen

bricht

brach

ist/hat gebrochen

murtua / murtaa

brennen

brennt

brannte

hat gebrannt

palaa; polttaa

bringen

bringt

brachte

hat gebracht

tuoda; viedä

denken

denkt

dachte

hat gedacht

ajatella; kuvitella

dreschen

drischt

drosch

hat gedroschen

puida; löylyttää

dringen

dringt

drang

ist/hat gedrungen

painua; tunkea; vaatia

dürfen (modaali)

darf

durfte

hat gedurft

saada; olla lupa

empfehlen

empfiehlt

empfahl

hat empfohlen

suositella

erklimmen

erklimmt

erklomm

hat erklommen

kiivetä

erlöschen

erlischt

erlosch

ist erloschen

sammua; hiipua

erschrecken

erschrickt

erschrak

ist erschrocken

säikähtää

essen

isst

hat gegessen

syödä

fahren

fährt

fuhr

ist/hat gefahren

ajaa; mennä / kuljettaa

fallen

fällt

fiel

ist gefallen

pudota; kaatua

fangen

fängt

fing

hat gefangen

pyydystää

fechten

ficht

focht

hat gefochten

miekkailla; taistella

finden

findet

fand

hat gefunden

löytää; keksiä

flechten

flicht

flocht

hat geflochten

letittää; nivoa

fliegen

fliegt

flog

ist/hat geflogen

lentää; lennellä

fliehen

flieht

floh

ist geflohen

paeta

fließen

fließt

floß

ist geflossen

virrata; valua

fressen

frisst

fraß

hat gefressen

syödä (eläimistä)

frieren

friert

fror

ist/hat gefroren

jäätyä; palella

gären

gärt

gor / gärte

ist/hat gegoren

käydä (alkoholista)

gebären

gebärt tai gebiert

gebar

hat geboren

synnyttää

geben

gibt

gab

hat gegeben

antaa; jättää

gedeihen

gedeiht

gedieh

ist gediehen

onnistua; menestyä

gehen

geht

ging

ist gegangen

mennä; kävellä

gelingen

gelingt

gelang

ist gelungen

onnistua

gelten

gilt

galt

hat gegolten

kelvata; olla jnk arvoinen

genesen

genest

genas

ist genesen

toipua; virkistyä

genießen

genießt

genoss

hat genossen

nauttia

geschehen

geschieht

geschah

ist geschehen

tapahtua; sattua

gewinnen

gewinnt

gewann

hat gewonnen

voittaa; saavuttaa

gießen

gießt

goss

hat gegossen

kaataa; valuttaa

gleichen

gleicht

glich

hat geglichen

muistuttaa jtk

gleiten

gleitet

glitt

ist geglitten

liukua; luistaa

glimmen

glimmt

glomm

hat geglommen

välkehtiä; hohtaa

graben

gräbt

grub

hat gegraben

kaivaa; tonkia

greifen

greift

griff

hat gegriffen

tarrautua; käydä kiinni

 Verbit H-N

Infinitiivi

Preesens, y.3.p.

Imperfekti, y.3.p.

Perfekti, y.3.p.

Suomennos

haben

hat

hatte

hat gehabt

olla; omistaa

halten

hält

hielt

hat gehalten

pitää; pidellä

hängen

hängt

hing

hat gehangen

riippua

hauen

haut

hieb

hat gehauen

lyödä; hakata

heben

hebt

hob

hat gehoben

nostaa; korottaa

heißen

heißt

hieß

hat geheißen

olla nimeltään

helfen

hilft

half

hat geholfen

auttaa

kennen

kennt

kannte

hat gekannt

tuntea

klingen

klingt

klang

hat geklungen

soida; kuulostaa

kneifen

kneift

kniff

hat gekniffen

nipistää

kommen

kommt

kam

ist gekommen

tulla

können (modaali)

kann

konnte

hat gekonnt

osata; voida

kriechen

kriecht

kroch

ist gekrochen

madella; kontata

laden

lädt

lud

hat geladen

lastata

lassen

lässt

ließ

hat gelassen

päästää; sallia

laufen

läuft

lief

ist/hat gelaufen

juosta; astua

leiden

leidet

litt

hat gelitten

kärsiä; kokea

leihen

leiht

lieh

hat geliehen

lainata

lesen

liest

las

hat gelesen

lukea

liegen

liegt

lag

hat gelegen

maata; sijaita

lügen

lügt

log

gelogen

valehdella

mahlen

mahlt

mahlte

hat gemahlen

jauhaa

meiden

meidet

mied

hat gemieden

välttää

melken

milkt tai melkt

melkte

hat gemolken

lypsää

messen

misst

maß

hat gemessen

mitata; olla jnk mittainen

misslingen

misslingt

misslang

ist misslungen

epäonnistua

mögen (modaali)

mag

mochte

hat gemocht

pitää; mahtaa

müssen (modaali)

muss

musste

hat gemusst

täytyä; olla pakko

nehmen

nimmt

nahm

hat genommen

ottaa; tarttua

nennen

nennt

nannte

hat genannt

kutsua; nimittää

VERBIT P-S

Infinitiivi

Preesens, y.3.p.

Imperfekti, y.3.p.

Perfekti

Suomennos

pfeifen

pfeift

pfiff

hat gepfiffen

viheltää; vinkua

preisen

preist

pries

hat gepriesen

ylistää; kehua

quellen

quillt

quoll

ist gequollen

kumpuilla; vuotaa

raten

rät

riet

hat geraten

neuvoa

reiben

reibt

rieb

hat gerieben

hangata; hieroa

reißen

reißt

riss

ist/hat gerissen

repiä; revetä

reiten

reitet

ritt

ist geritten

ratsastaa

rennen

rennt

rannte

istgerannt

juosta; syöksyä

riechen

riecht

roch

hat gerochen

haistaa; haistella

ringen

ringt

rang

hat gerungen

kamppailla; painia

rinnen

rinnt

rann

ist geronnen

vuotaa

rufen

ruft

rief

hat gerufen

huutaa; kutsua

salzen

salzt

salzte

hat gesalzen

suolata

saufen

säuft

soff

hat gesoffen

juoda (eläimestä)

saugen

saugt

sog

hat gesogen

imeä; imeskellä

schaffen

schafft

schuf

hat geschaffen

luoda; saada aikaan

scheiden

scheidet

schied

ist/hat geschieden

erota / erottaa

scheinen

scheint

schien

hat geschienen

loistaa; paistaa

scheißen

scheißt

schiss

hat geschissen

paskantaa (alat.)

schelten

schilt

schalt

hat gescholten

torua; haukkua

scheren

schert

schor

hat geschoren

keriä; leikata

schieben

schiebt

schob

hat geschoben

lykätä; työntää

schießen

schießt

schoss

ist/hat geschossen

ampua

schinden

schindet

schindete

hat geschunden

kiusata, …

schlafen

schläft

schlief

hat geschlafen

nukkua

schlagen

schlägt

schlug

hat geschlagen

lyödä; iskeä

schleichen

schleicht

schlich

ist geschlichen

hiipiä;ryömiä

schleifen

schleift

schliff

hat geschliffen

hioa;teroittaa

schließen

schließt

schloss

hat geschlossen

sulkea; lopettaa

schlingen

schlingt

schlang

hat geschlungen

kietoa

schmeißen

schmeißt

schmeiß

hat geschmissen

heittää, paiskata

schmelzen

schmilzt

schmolz

ist/hat geschmolzen

sulaa / sulattaa

schneiden

schneidet

schnitt

hat geschnitten

leikata

schreiben

schreibt

schrieb

hat geschrieben

kirjoittaa

schreien

schreit

schrie

hat geschrien

huutaa; kiljua

schreiten

schreitet

schritt

ist geschritten

astua, astella

schweigen

schweigt

schwieg

hat geschwiegen

olla hiljaa

schwellen

schwillt

schwoll

ist geschwollen

paisua; tulvia

schwimmen

schwimmt

schwamm

ist/hat geschwommen

uida

schwinden

schwindet

schwand

ist geschwunden

hävitä; loppua

schwingen

schwingt

schwang

hat geschwungen

heilua; keinua

schwören

schwört

schwor

hat geschworen

vannoa

sehen

sieht

sah

hat gesehen

nähdä

sein

ist

war

ist gewesen

olla

senden

sendet

sandte tai sendete

hat gesandt tai gesendet

lähettää

sieden

siedet

siedete tai sott

hat gesotten

keittää

singen

singt

sang

hat gesungen

laulaa

sinken

sinkt

sank

ist gesunken

upota; vajota

sinnen

sinnt

sann

hat gesonnen

miettiä; suunnitella

sitzen

sitzt

saß

hat gesessen

istua

sollen (modaali)

soll

sollte

hat gesollt

pitää; tulla

spalten

spaltet

spaltete

hat gespalten tai
gespaltet

halkaista

speien

speit

spie

hat gespien

sylkeä

spinnen

spinnt

spann

hat gesponnen

olla hullu; juonitella

sprechen

spricht

sprach

hat gesprochen

puhua

sprießen

sprießt

sproß

ist gesprossen

itää

springen

springt

sprang

ist gesprungen

hypätä

stechen

sticht

stach

hat gestochen

pistää; purra

stehen

steht

stand

hat gestanden

seisoa

stehlen

stiehlt

stahl

hat gestohlen

varastaa

steigen

steigt

stieg

ist gestiegen

nousta; kohota

sterben

stirbt

starb

ist gestorben

kuolla

stinken

stinkt

stank

hat gestunken

haista; lemuta

stoßen

stößt

stieß

ist/hat gestoßen

törmätä / työntää

streichen

streicht

strich

hat gestrichen

silittää: sivellä

streiten

streitet

stritt

hat gestritten

riidellä

Verbit T-Z

Infinitiivi

Preesens, y.3.p.

Imperfekti, y.3.p.

Perfekti

Suomennos

tragen

trägt

trug

hat getragen

kantaa; käyttää,..

treffen

trifft

traf

hat getroffen

tavata

treiben

treibt

trieb

ist/hat getrieben

ajaa; pakottaa

treten

tritt

trat

ist/hat getreten

astua; potkia

trinken

trinkt

trank

hat getrunken

juoda

trügen

trüngt

trog

hat getrogen

pettää; hämätä

tun

tut

tat

hat getan

tehdä

verderben

verdirbt

verdarb

ist/hat verdorben

pilaantua / pilata

verdrießen

verdrießt

verdross

hat verdrossen

harmittaa

vergessen

vergisst

vergaß

hat vergessen

unohtaa

verlieren

verliert

verlor

hat verloren

kadottaa; menettää

vermeiden

vermeidet

vermied

hat vermieden

välttää

verschwinden

verschwindet

verschwand

ist verschwunden

kadota

verzeihen

verzeiht

verzieh

hat verziehen

antaa anteeksi

wachsen

wächst

wuchs

ist gewachsen

kasvaa; varttua

wägen

wägt

wog

hat gewogen

punnita; harkita

waschen

wäscht

wusch

hat gewaschen

pestä

weichen

weicht

wich

ist gewichen

väistyä; pehmetä,..

weisen

weist

wies

hat gewiesen

näyttää; osoittaa

wenden

wendet

wandte

hat gewandt

kääntää (ympäri)

werben

wirbt

warb

hat geworben

värvätä; mainostaa

werden

wird

wurde

ist geworden

tulla joksikin

werfen

wirft

warf

hat geworfen

heittää

wiegen

wiegt

wog

hat gewogen

painaa

winden

windet

wand

hat gewunden

sitoa; tuulla

wissen

weiß

wusste

hat gewusst

tietää

wollen (modaali)

will

wollte

hat gewollt

haluta; tahtoa

wringen

wringt

wrang

hat gewrungen

vääntää kuivaksi

ziehen

zieht

zog

ist/hat gezogen

muuttaa / vetää

zwingen

zwingt

zwang

hat gezwungen

pakottaa

Mainokset

Kommentoi!

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s