25. Passiivi ja infinitiivi

AVAINLAUSEITA
Ich habe viel zu tun. Ich hoffe, Arzt zu werden.
Ich möchte etwas zu trinken haben.
Ich tanze, anstatt Hausaufgaben zu machen.
Das Buch wird geschrieben. Hier wird nicht geraucht. 

Tämä osio sisältää pari kielioppiasiaa: zu-partikkelin käytön infinitiivin kanssa & passiivin.

Infinitiivi

Verbin perusmuotoa eli infinitiiviä käytetään mm. seuraavissa tapauksissa, kuten olet jo aiemmin tässä blogissa nähnyt ja oppinut:
1. Apuverbin kanssa futuurissa (esim. er will arbeiten) ja konditionaalissa / konjuktiivin imperfektissä (esim. ich möchte reisen) sekä modaaliapuverbien kanssa (esim. ich muss gehen).
2. Substantiivina, kun lisätään artikkeli (das) ja kirjoitetaan sana isolla. (esim. essen = syödä; das Essen = syöminen)

Zu-partikkelin käyttö

– Yleensä infinitiivin edessä on zu-partikkeli. Jos kyseessä on eriävä yhdysverbi, se kirjoitetaan osien väliin (ja osat tulevat yhteen).

Hast du Zeit zu kommen?
Es ist schwierig, Japanisch zu lernen.
Ich habe viel zu tun.
Ich hoffe (toivon), Arzt zu werden.
Sie hat kein Geld einzukaufen.
Es macht Spaß (on hauskaa), Deutsch zu lernen!

– Infinitiivi jää ilman zu-partikkelia, kun se liittyy esim. modaaliapuverbiin tai johonkin seuraavista verbeistä: lassen, werden, bleiben, gehen, kommen, hören, lernen, sehen, fühlen.

Ich komme essen.
Ich lerne Klavier spielen.
Wir hören ihn kommen.

– Huomioi seuraavat prepositiot (esimerkkinä gehen-verbin kanssa):
ohne zu gehen = menemättä
um zu gehen = mennäkseen
anstatt zu gehen = sen sijaan että menisi

Ich spiele Klavier, anstatt Hausaufgaben zu machen.

Harjoitus 25a: Tuleeko zu vai ei? Käytä mainittua verbiä. Vastaukset.
1. Sie will ____________ [tanssia].
2. Er hat keine Zeit ____________ [tanssia].
3. Eva versucht (yrittää) ____________ [tanssia].
4. Das ist leicht ____________ [ymmärtää].
5. Ich schicke eine E-mail, anstatt dich ____________ [soittaa puh.].
6. Lisa ging in eine Bar, um Bier ____________ [juoda].
7. Es macht mir Spaß, in Australien ____________ [matkustaa].
8. Er wird morgen ____________ [tulla].
9. Gleich fängt es an, ____________ [sataa].
10. Er ging in die Bäckerei, um Brot ____________ [ostaa].

Huomioi siis: infinitiivi-ilmaus zu-partikkelin kanssa erotetaan muusta lauseesta pilkulla.

(PS. Olemassa on myös kaksoisinfinitiivi, mutta sitä ei tässä käsitellä.)

Passiivi

Olet jo aiemmin nähnyt blogissa muutamia man-passiivilla muodostettuja lauseita.
Esim. Hier spricht man Deutsch. (Täällä puhutaan saksaa.)

Nyt opettelemme varsinaisen passiivin:

Passiivilauseessa korostetaan, mitä tehdään.

Die Kirche wird gebaut. (Kirkko rakennetaan.)
Häuser werden hier gebaut. (Taloja rakennetaan täällä.)
Es wird hier nur Deutsch gesprochen. (Täällä puhutaan vain saksaa.)
Hier wird nicht geraucht. (Täällä ei tupakoida.)
In Italien wird Pizza gegessen. (Italiassa syödään pizzaa.)
Meine Eltern wurden zur Party nicht eingeladen. (Vanhempiani ei kutsuttu juhliin.)
Auto wurde repariert. (Auto korjattiin.)

Pääverbistä käytetään partisiipin perfektiä (esim. gesprochen, gegessen, repariert, …) & apuverbinä saksassa on werden, jonka taivutusmuodot on lueteltuna tässä kertauksen vuoksi.

Das Buch wird geschrieben. (Kirja kirjoitetaan.)
Das Buch wurde geschrieben. (Kirja kirjoitettiin.)
Das Buch ist geschrieben worden. (Kirja on kirjoitettu.)
Das Buch war geschrieben worden. (Kirja oli kirjoitettu.)

PREESENS
ich werde, du wirst, er/sie/es wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden

IMPERFEKTI
ich wurde, du wurdest, er/sie/es wurde
wir wurden, ihr wurdet, sie/Sie wurden

Huom! Passiivin perfektissä ja pluskvamperfektissä ei käytetä geworden-muotoa, vaan apuverbin muoto on pelkkä worden:

PERFEKTI
ich bin worden, du bist worden, er/sie/es ist worden
wir sind worden, ihr seid worden, sie/Sie sind worden

PLUSKVAMPERFEKTI
ich war worden, du warst worden, er/sie/es war worden
wir waren worden, ihr wart worden, sie/Sie waren worden

Kuten esim. englannin kielessä, passiivilauseessa voi olla tekijä eli ”agentti”. Se muodostetaan von-prepositiolla, jos kyseessä on henkilö TAI durch-prepositiolla, jos kyseessä on asia. Huomioi oikea sijamuoto.

aktiivilause: Ich schrieb das Buch. (Kirjoitin kirjan.)
passiivi: Das Buch wurde von mir geschrieben.

aktiivilause: Der Sturm hat das Haus zerstört. (Myrsky tuhosi talon.)
passiivi: Das Haus ist durch den Sturm zerstört worden.

Mir wird von ihr geholfen.

Harjoitus 25b: Käännä passiivilla. Vastaukset.
1. Espanjassa pelataan jalkapalloa.
2. Täällä ei valokuvata.
3. Se tehdään. Se tehtiin. Se täytyy tehdä.
4. Kirjeen lähetin minä.
5. Tietokoneen osti veljeni.
6. Tietokoneeni varastettiin.
7. Amerikan löysi Kolumbus. (käännä perfektillä; löytää = entdecken)
8. Liput on varattu sinulle.
9. Elokuvissa ei saa tupakoida.
10. Kukkiani kastellaan. (kastella kukkia: die Blumen gießen [gießt, goß, hat gegossen])

Vinkki: Esim. German.netistä löydät lisää passiiviharjoituksia.

Mainokset

23. Refleksiiviverbit, pronomineja ja konjuktiot

AVAINLAUSEITA
Ich interessiere mich für Fußball. Ich wasche mich.
Ich muss mir die Haare waschen.
Sie rasiert sich die Beine. Setzen Sie sich, bitte!
Die Frau, die in Berlin wohnt, hat einen Hund.
Das ist der Mann, den ich gestern gesehen habe.
Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Dieses Buch ist spannend. Dieser Baum ist groß.

Tämä osio sisältää muutaman kielioppiasian, joista ensimmäinen on refleksiiviverbit. Opiskelet myös joitakin pronomineja (mm. relatiivipronominit) sekä konjuktiot.

Refleksiivipronominit/-verbit

– Refleksiiviverbejä ovat esimerkiksi:
sich ärgern = kiukustua; suuttua
sich erkälten = vilustua, kylmettyä
sich freuen = ilostua
sich rasieren = ajaa partansa; sheivata
sich interessieren für = olla kiinnostunut jstk
sich waschen = peseytyä, pestä itsensä
sich setzen = istuutua; käydä istumaan
sich entspannen = hellittää; ottaa rennommin
sich irren = erehtyä; pettyä
sich (etwas) wünschen = toivoa (jotakin)
sich schämen = hävettää, hävetä
sich überlegen = miettiä, harkita
sich vorstellen = esittäytyä, esitellä itsensä
sich benehmen = käyttäytyä; esiintyä
sich schminken = meikata
sich die Zähne putzen = harjata hampaansa
sich übergeben = oksentaa

Varsinainen refleksiivipronomini on ”sich”, jota käytetään yksikön sekä monikon 3. persoonassa (akkusatiivissa ja datiivissa). Muissa persoonissa käytetään normaaleja persoonapronominin muotoja. Esim. Er wäscht sich (= hän pesee itsensä). Kertaa tarvittaessa sijamuotoja osiosta 17.

Nom. – Akk. – Dat.
ich – mich – mir
du – dich – dir
er, sie, es – sich – sich
wir – uns – uns
ihr – euch – euch
sie / Sie – sich – sich

Sie interessiert sich für Musik. (Hän on kiinnostunut musiikista.)
Wir freuen uns auf den Urlaub. (Iloitsemme lomasta.)
Bitte setzen Sie sich! (Olkaa hyvä ja istukaa!)
Ich habe mich rasiert. (Olen ajanut partani.)
Du solltest dich schämen! (Saisit hävetä!)

– Omistuspronomini korvataan ruumiinosista osista puhuttaessa tavallisesti refleksiivipronominin datiivimuodolla. Ruumiinosia voit kertailla tarvittaessa osiosta 18.
Esim. Ich muss mir die Haare waschen. (Minun on pestävä hiukseni.)
Wie oft rasierst du dir die Beine? (Kuinka usein sheivaat sääresi?)

Harjoitus 23a: Käännä. Vastaukset.
1. Ajan partani joka aamu.
2. Veljeni on hyvin kiinnostunut jalkapallosta.
3. Minä olen kiinnostunut tenniksestä.
4. Tänään hän ajaa partansa.
5. Olen vilustuttanut itseni.
6. Pesen hiukseni joka päivä.
7. Suuttuuko Eva?
8. He pesevät itsensä aamuisin.
9. Hän ei meikkaa itseään.
10. Hän sheivaa säärensä.
11. Missä voin pestä käteni?
12. Sinun täytyy pestä hampaasi.

Konjuktiot + sivulauseet

1. Rinnastuskonjuktiot (yhdistävät esim. kaksi päälausetta)
und = ja
oder = tai; vai
aber = mutta; kuitenkin; vaan
denn = sillä; kuin
sondern = vaan
also = siis; joten
sonst = muuten
doch (/jedoch) = kuitenkin
darum / deswegen / deshalb = siksi; sen vuoksi; sen tähden
außerdem = sitä paitsi
trotzdem = siitä huolimatta

sowohl – als auch = sekä – että
entweder – oder = joko – tai
weder – noch = ei – eikä
nicht nur – sondern auch = ei ainoastaan – vaan myös

Sie sitzen im Wohnzimmer und sehen fern. (He istuvat olohuoneessa ja katsovat tv:tä.)
Möchten Sie Kaffee oder Tee? (Haluaisitteko kahvia vai teetä?)
Heute kann ich nicht, aber morgen. (Tänään en voi, mutta huomenna.)
Das ist aber gut. (”Mutta sepä on hyvää.”)
Zieh dich warm an, denn es ist kalt! (Pue lämpimästi päälle, sillä on kylmä!)
Ich gehe heute abend nicht aus, sondern ich bleibe zu Hause. (En mene tänään ulos, vaan jään kotiin.)
Sie studiert sowohl Englisch als auch Deutsch. (Hän opiskelee sekä englantia että saksaa.)

2. Alistuskonjuktiot (aloittavat sivulauseen!)
dass = että
weil = koska; sillä
wenn = kun; jos
als = kun (vain kun kyse yhdestä tapahtumasta menneisyydestä)
falls = jos
ob = -ko, -kö (aloittaa epäsuoran kysymyslauseen)
damit = jotta
obwohl / obgleich = vaikka
bis = kunnes
ehe, bevor = ennen kuin
nachdem = sen jälkeen kun
seitdem = siitä lähtien kun
indem = tekemällä jtak
als ob/wenn = ikään kuin
während = sillä aikaa kun
sobald = heti kun

Ich glaube nicht, dass er kommt. (En usko, että hän tulee.)
Er sagt, dass er krank ist. (Hän sanoi, että on kipeä.)
Ich kann nicht mitkommen, weil ich keine Zeit habe. (En voi tulla mukaan, koska minulla ei ole aikaa.)
Wenn es Sommer wird, fahre ich in Urlaub. (Kun tulee kesä, lähden lomalle.)
Warte auf mich, falls ich zu spät bin. (Odota minua, jos olen myöhässä.)
Als ich 18 war… (Kun olin 18, …)

Sivulauseen sanajärjestys on mainittu lyhyesti jo osiossa 9. Kun katsot edellä olevia esimerkkejä, näet, että predikaatti eli taipuva verbi on lauseessa viimeisenä ja subjekti lauseen alussa.

Epäsuoria kysymyslauseita:
Ich möchte wissen, was du gestern gemacht hast. (Haluaisin tietää, mitä teit eilen.)
Ich möchte wissen, wo du jetzt wohnst. (..missä sinä nyt asut.)
Kannst du mir sagen, wo die Apotheke ist? (Voitko sanoa minulle, missä apteekki on?)
Eva möchte wissen, ob du ins Kino mitkommen willst. (Eva haluaisi tietää, haluaisitko lähteä mukaan leffaan.)

Harjoitus 23b: Keksi erilaisia lauseita, joissa käytät edellä mainittuja konjuktioita. Muista aina huomioida, että mm. sanajärjestyksesi on oikea.

Pronomineja

Olet oppinut aikaisemmin jo monia tarpeellisia pronomineja: persoonapronominit (osio 4) ja omistuspronominit (osio 8) sekä niiden eri muodot (osio 17).

Nyt opiskelemme sekalaisia pronomineja lyhyesti.

1. joku, eräs (jostakin ryhmästä) = einer, eines, eine

Einer von uns… (Joku meistä…)

2. tämä; nämä = dieser, dieses, diese, diese

Dieser Film ist langweilig. (Tämä elokuva on pitkäveteinen.)
Kennen Sie diese Frau? (Tunnetko tämän naisen?)
Ich kann dieses Restaurant empfehlen. (Voin suositella tätä ravintolaa.)

3. mikä, mitkä; kumpi = welcher, welches, welche

Welcher Tag ist heute? (Mikä päivä tänään on?)
Welcher Bus fährt nach Berlin? (Mikä bussi menee Berliiniin?)
Welches Kleid kaufst du, Eva? (Minkä mekon ostat, Eva?)

4. jokainen = jeder, jedes, jede, alle (mon.: kaikki)

Jedes Kind kann das machen! (Jokainen lapsi osaa tehdä sen!)
Jeder ist seines Glückes Schmied. (”Jokainen on oman onnensa seppä.”)
alle Leute (kaikki ihmiset)

5. ei kukaan (jstk ryhmästä) = keiner, keines, keine

Keiner hat angerufen. (Kukaan ei ole soittanut.)

* Muita monikollisia:

1. monet; useat; useita = viele, mehrere

2. muutamia; muutamat = einige

3. toisia; muita; muut = andere

4. harvat; harvoja = wenige

* Seuraavat taipuvat epämääräisen artikkelin tavoin:

1. sellainen = so ein, so ein, so eine

2. millainen = was für ein, was für ein, was für eine, was für

Pronominaaliadverbit

Prepositiota ei käytetä asioita ja esineitä tarkoittavien pronominien edessä. Ne korvataan da- (tai jos edessä on vokaali, niin dar-) tai wo- (vokaalin edessä wor-) -etuliitteen ja preposition yhdistelmällä. Katso esimerkit:

Ich verstehe nichts davon. (En ymmärrä mitään siitä.)
Ich danke ihm dafür. (Kiitän häntä siitä.)
Worauf wartest du? (Mitä odotat?)
Woran denkst du? (Mitä ajattelet?)
Wovor hat er Angst? (Mitä hän pelkää?)

Tätä asiaa ei nyt opetella tämän tarkemmin; tarkoitus on, että jos näet pronominaaliadverbejä tekstissä, tiedät suunnilleen, mistä on kysymys.

Relatiivipronominit

Huom. Relatiivilause on sivulause.

1) der, das, die, die (mon.) = joka, mikä, jotka, mitkä

Huomioi näidenkin taipuminen eri sijamuodoissa:
nom. der, das, die, die
akk. den, das, die, die
dat. dem, dem, der, denen
gen. dessen, dessen, deren, deren

Das Buch, das ich gelesen habe, handelt… (Kirja, jonka luin, käsittelee…)
Ich habe einen Hund, der auf dem Bett schläft. (Minulla on koira, joka nukkuu sängyllä.)
Das ist der Mann, den ich gestern gesehen habe. (Tuo on mies, jonka näin eilen.)
Wo ist das Buch, das ich gekauft habe? (Missä on kirja, jonka ostin?)
Ich rufe meine Freundin an, mit der ich morgen ins Kino gehe. (Soitan kaverilleni, jonka kanssa…)

2) was (mitä)

Ich weiß nicht, was ich tun soll. (En tiedä, mitä minun pitäisi tehdä.)

Harjoitus 23c: Lisää relatiivipronomini; huomioi oikea sijamuoto. Vastaukset.
Ymmärräthän lauseet suomeksi? Käytä tarvittaessa sanakirjoja.
1. Ich kenne das Mädchen, ____ in Berlin lebt.
2. Sie ist das Mädchen, von ____ ich träume.
3. Ich habe etwas, ____ ich dir geben möchte.
4. Wo ist das Buch, ____ Sie mir geschenkt haben?
5. Das ist der Laden, ____ ich liebe.
6. Da ist der Mann, ____ Eva liebt.
7. Meine Freundin, ____20 Jahre alt ist, hat einen Hund.
8. Kennst du den Mann, ____ ich besucht habe?
9. Der Mann, mit ____ die Frau spricht, kennen wir nicht.
10. Ich kenne den Mann, ________ Hund Luna heißt.
11. Ist das alles, ____ du zu sagen hast?
12. Kennst du die Frau, mit ____ ich arbeite?
13. Das ist der Computer, ____ ich gekauft habe.
14. Wir gehen zum Hotel, ____ immer Spaß macht.
15. Die Frau, ________ Kind in Schule ist, kann arbeiten.

21. Aikamuotoja + konditionaali

Olet opiskellut preesensin osiossa 7. Lisäksi olet opiskellut verbeihin liittyen myös modaaliapuverbit sekä eriävät yhdysverbit. Myös imperatiivi eli käskymuoto on käyty läpi. Nyt on aika käydä muut aikamuodot sekä myös yksi tapamuoto: konditionaali.

Vinkki: Lista saksan vahvoista ja epäsäännöllisistä verbeistä löytyy blogista täältä.

Alustus

Verbien taivutuksia voit hakea monilta eri sivuilta, esim. Verbix (ei aina 100%:n luotettava), mutta muodostamisen opettelu on kuitenkin tärkeää. Aina kun törmäät uuteen verbiin, opettele sen taivutus (saksan kielessä on monia epäsäännöllisesti/vahvasti taipuvia verbejä). Tähän mennessä olet opetellut vain preesensin, mutta nyt on tarkoitus oppia muutkin muodot.

Ennen kuin alamme opetella verbien taivuttamista eri aikamuodoissa, katso esimerkkiverbien annetut muodot (tällä tavalla ne on yleensä lueteltuna sanakirjoissa) ja opettele ne. 

1. mennä = gehen [geht, ging, ist gegangen]
2. olla = sein [ist, war, ist gewesen]
3. syödä = essen [isst, aß, hat gegessen]
4. omistaa = haben [hat, hatte, hat gehabt]
5. ajaa; matkustaa = fahren [fährt, fuhr, ist gefahren]
6. tulla = kommen [kommt, kam, ist gekommen]
7. nähdä = sehen [sieht, sah, hat gesehen]
8. tulla jksk = werden [werde, wirst, wird, wurde, ist geworden]
9. puhua = sprechen [spricht, sprach, hat gesprochen]
10. ajatella = denken [denkt, dachte, hat gedacht]
11. tuntea = kennen [kennt, kannte, hat gekannt]
12. tietää = wissen [weiß, wußte, hat gewußt]
13. lukea = lesen [liest, las, hat gelesen]
14. juosta = laufen [läuft, lief, ist gelaufen]
15. kirjoittaa = schreiben [schreibt, schrieb, hat geschrieben]
16. antaa = geben [gibt, gab, hat gegeben]
17. täytyä = müssen [muss, musste, hat gemusst]
18. seisoa = stehen [steht, stand, hat gestanden]
19. tavata; kohdata = treffen [trifft, traf, hat getroffen]
20. ottaa = nehmen [nimmt, nahm, hat genommen]
21. tehdä = machen [heikko / säännöllinen] / tun [tut, tat, hat getan]
22. pelata; leikkiä = spielen [heikko / säännöllinen verbi]
23. työskennellä = arbeiten [heikko / säännöllinen verbi]
24. oppia = lernen [heikko / säännöllinen verbi]
25. soittaa (puh.) = anrufen [ruft an, rief an, hat angerufen]

Jos opiskelet saksan alkeita ensimmäistä kertaa, varmista ensin, että osaat jo aiemmin opetellut verbiasiat hyvin. Tämän jälkeen kannattaa opiskella aikamuodoista perfekti.

Tärkeää on opetella saksan vahvojen & epäsäännöllisten verbien lista, jollaisen olen koonnut Extra-osioon! (Vastaavanlainen lista löytyy myös esim. suomeksi .pdf:nä tai mistä vaan saksan kielioppikirjasta sekä nettisivuina mm. täältä ja täältä, jos englanti sujuu). Aluksi riittää, kun opettelet tällä sivulla mainitut verbit.

Imperfekti vai perfekti?

Perfekti = Tavallinen puhutussa kielessä; käännös vastaa yleensä suomen imperfektiä. Tämän vuoksi opettele erityisesti perfekti hyvin!

Imperfekti = Käytetään erityisesti kirjoitetussa kielessä, kun kerrotaan menneitä tapahtumasarjoja. (Vaikka todennäköisesti tarvitset perfektiä enemmän, myös imperfektimuodot kannattaa opetella.)

Futuuri = Useimmiten saksassa käytetään preesensiä, kun ilmaistaan tulevaa aikaa (tällöin lauseessa on usein jokin ajanmääre), mutta myös futuuria käytetään, minkä vuoksi sekin kannattaa mieleensä painaa.

Perfekti (ja pluskvamperfekti)

Opettele aluksi verbien sein, haben ja werden taivutukset perfektissä ja pluskvamperfektissä. Mitä asioita huomaat?

SEIN (perfekti ja pluskvamperfekti)
ich bin gewesen (minä olen ollut; ”minä olin”), du bist gewesen, er/sie/es ist gewesen
wir sind gewesen, ihr seid gewesen, sie/Sie sind gewesen

ich war gewesen (minä olin ollut), du warst gewesen, er/sie/es war gewesen
wir waren gewesen, ihr wart gewesen, sie/ Sie waren gewesen

HABEN (perfekti ja pluskvamperfekti)
ich habe gehabt (minulla on ollut, ”minulla oli”), du hast gehabt, er/sie/es hat gehabt
wir haben gehabt, ihr habt gehabt, sie/Sie haben gehabt

ich hatte gehabt (minulla oli ollut), du hattest gehabt, er/sie/es hatte gehabt
wir hatten gehabt, ihr hattet gehabt, sie/Sie hatten gehabt

WERDEN (perfekti ja pluskvamperfekti)
ich bin geworden (olen tullut jksk, ”minä tulin jksk”), du bist geworden, er/sie/es ist geworden
wir sind geworden, ihr seid geworden, sie/Sie sind geworden

ich war geworden (olin tullut jksk), du warst geworden, er/sie/es war geworden
wir waren geworden, ihr wart geworden, sie/Sie waren geworden

> Huomasit, että perfekti/pluskvamperfekti muodostetaan kahdesta osasta. Apuverbinä on joko haben tai sein & se taipuu persoonan mukaan. Pääverbi tulee viimeiseksi ja se on aina samassa muodossa, jota kutsutaan partisiipin perfektiksi.

Miten muodostetaan partisiipin perfekti?

heikoilla verbeillä: ge-etuliite + verbin vartalo + (e)t-pääte (esim. ich habe gespielt)
vahvoilla: ge- + vartalo, jossa vokaali usein muuttunut + -en-pääte (esim. ich habe gesprochen)

* Huom. ge-etuliite puuttuu verbeiltä, jotka päättyvät -ieren-päätteeseen TAI jotka alkavat painottomalla etuliitteellä be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-.
esim. besuchen (vierailla) > hat besucht; studieren (opiskella) > hat studiert
* Eriävien yhdysverbien tapauksissa ge-etuliite tulee yhdysosien väliin,
esim. anrufen > hat angerufen.

Harjoitus 21a: Lisää partisiipin perfekti; osa heikkoja, osa vahvoja. Vastaukset.
1. fahren > ist ___________ 2. kaufen > hat ___________ 
3. nehmen > hat ___________ 4. lesen > hat ___________ 
5. reisen > ist ___________ 6. essen > hat ___________
7. finden > hat ___________ 8. gehen > ist ___________
9. erzählen > hat ___________ 10. wohnen > hat ___________
11. bleiben > ist ___________ 12. passieren > ist ___________
13. brauchen > hat ___________ 14. mitnehmen > hat ___________
15. stehen > hat ___________ 16. trinken > hat ___________

Perfektin muodostus:
Apuverbinä on yleensä haben (”hat”), mutta joskus sein (”ist”) persoonissa taivutettuna.
+ partisiipin perfekti, ks. yllä.
Pluskvamperfektin muodostus:
Apuverbit samat kuin perfektissä, mutta ne ovat muodossa ”hatte” ja ”war”.
+ partisiipin perfekti, ks. yllä.

* Sein-apuverbiä käytetään, kun kyseessä on paikasta toiseen liikkuminen, olotilan muutos tai joku seuraavista: sein, bleiben (jäädä, pysyä), gelingen (onnistua), geschehen (tapahtua), passieren (tapahtua) tai folgen (seurata).

Esimerkki heikkojen/säännöllisten verbien taivutuksesta (spielen & arbeiten):

PERF. ich habe gespielt (olen pelannut), du hast gespielt, er/sie/es hat gespielt
wir haben gespielt, ihr habt gespielt, sie/Sie haben gespielt
PLUSKV. ich hatte gespielt, du hattest gespielt, er hatte gespielt
wir hatten gespielt, ihr hattet gespielt, sie/Sie hatten gespielt

PERF. ich habe gearbeitet, du hast gearbeitet, er/sie/es hat gearbeitet
wir haben gearbeitet, ihr habt gearbeitet, sie/Sie haben gearbeitet
PLUSKV. ich hatte gearbeitet, du hattest gearbeitet, er/sie/es hatte gearbeitet
wir hatten gearbeitet, ihr hattet gearbeitet, sie/Sie hatten gearbeitet

Huomioi kuitenkin mm. seuraavat:
bringen > ich habe/hatte gebracht, du hast/hattest gebracht, …
denken > ich habe gedacht, du hast gedacht, …
kennen > ich habe gekannt, du hast gekannt, …
wissen > ich habe gewusst, du hast gewusst, …

Esimerkki vahvojen verbien taivutuksesta (sprechen, essen & stehen).
Tässä on annettu vain perfektitaivutukset, mutta pluskvamperfektin saat vaihtamalla apuverbin muotoa kuten edellisissä esimerkeissä.

ich habe gesprochen, du hast gesprochen, er/sie/es hat gesprochen
wir haben gesprochen, ihr habt gesprochen, sie/Sie haben gesprochen

ich habe gegessen, du hast gegessen, er/sie/es hat gegessen
wir haben gegessen, ihr habt gegessen, sie/Sie haben gegessen

ich habe gestanden, du hast gestanden, er/sie/es hat gestanden
wir haben gestanden, ihr habt gestanden, sie/Sie haben gestanden

Harjoitus 21b: Täydennä nyt perfektimuodot. Vastaukset.
1. Wir _________ im Restaurant ____________. (Söimme ravintolassa.)
2. Wir _________ Tennis _________. (Pelasimme tennistä.)
3. Laura _____ nach Deutschland __________. (Laura matkusti/ajoi Saksaan.)
4. Er _____ eine  Zeitung __________. (Hän luki lehden.)
5. Ich _____ nur an ihn __________. (Olen ajatellut vain häntä.)
6. Sie _____ Kaffee __________. (Hän joi kahvia.)
7. Sie _____ gestern __________. (Hän kuoli [sterben; ist gestorben] eilen.
8. Ich _____ Um 8 Uhr _______________. (Heräsin [aufwachen] klo 8.)
9. Du _____ ein Buch _____________. (Sinä kirjoitit kirjan.)
10. Wir __________  ____________. (Me tapasimme.)
11. Matilda _____ oft nach Deutschland __________. (Matilda on matkustanut usein Saksaan.)
12.  Sie _____ eine Freundin _______________. (Hän soitti ystävälleen.)
13. _____ ihr gestern ins Kino ____________? (Menittekö eilen elokuviin?)
14. Du _____ meine Worte falsch _____________. (Ymmärsit [verstehen] minun sanani väärin.)
15. Wir __________ nicht __________. (Me emme opiskelleet.)
16. Wir __________ dich __________. (Näimme sinut.)
17.  Ich _____ zu Hause ____________. (Jäin kotiin [bleiben].)
18. Sie _________ einen Hund __________. (Hänellä oli koira.)
19. Er _____ das Auto ___________.  (Hän korjasi [reparieren] auton.)
20. _____ du deine Hausaufgaben __________? (Teitkö kotiläksysi?)
21. Du _____ Wein _____________. (Joit viiniä.)
22. Wir _____ ___________. (Me olemme olleet.)
23. Ich _____ um 10 Uhr nach Hause _____________. (Tulin klo 10 kotiin.)
24. Ich _____  _________________. (Katsoin tv:tä.)
25. Wir __________  _____________. (Me olemme työskennelleet.)

Vinkki: Esim. about.comin sivuilla voit tehdä perfektimuotoihin liittyvän lyhyen testin.

Imperfekti

Muista, että perfekti on yleisempi ilmaistaessa mennyttä aikaa.

Opettele ensin verbien sein, haben ja werden imperfektin taivutukset:

SEIN
ich war (minä olin), du warst, er/sie/es war
wir waren, ihr wart, sie/Sie waren

HABEN
ich hatte (minulla oli), du hattest, er/sie/es hatte
wir hatten, ihr hattet, sie/Sie hatten

WERDEN
ich wurde (minä tulin joksikin), du wurdest, er/sie/es wurde
wir wurden, ihr wurdet, sie/ Sie wurden

Heikot/säännölliset verbit:
Verbin vartaloon liitetään tunnus -(e)te + persoonapääte (paitsi yksikön 1. ja 3. persoonassa!).

Esim. spielen & antworten
ich spielte, du spieltest, er/sie/es spielte
wir spielten, ihr spieltet, sie/Sie spielten

ich antwortete, du antwortetest, er/sie/es antwortete
wir antworteten, ihr antwortetet, sie/Sie antworteten

Huomioi kuitenkin mm.:
bringen > ich brachte, du brachtest, …
denken > ich dachte, du dachtest, …
kennen > ich kannte, du kanntest, …
wissen > ich wusste, du wusstest, …

Vahvat/epäsäännölliset verbit:
Vartalovokaali muuttuu ja siihen liitetään persoonapäätteet (paitsi yksikön 1. ja 3. persoonassa).

Esim. kommen, sehen, schwimmen & modaaliverbi müssen
ich kam, du kamst, er/sie/es kam
wir kamen, ihr kamt, sie/Sie kamen

ich sah, du sah(e)st, er/sie/es sah
wir sahen, ihr saht, sie/Sie sahen

ich schwamm, du schwammst, er/sie/es schwamm
wir schwammen, ihr schwammt, sie/Sie schwammen

ich musste, du musstest, er/sie/es musste
wir mussten, ihr musstet, sie/Sie mussten

Harjoitus 21c: Kirjoita oikea imperfektimuoto; osa heikkoja, osa vahvoja. Vastaukset.
1. kommen > er ________ 2.  schreiben > er ________
3. geben > ich ________ 4. warten > wir ___________
5. arbeiten > er __________ 6. sein > ihr ________
7. wohnen > ich ________ 8. haben > du ________
9. sprechen > ich ________ 10. können > du ________
11. sehen > ich ________ 12. finden > du ________
13. finden > er________ 14. werden > Sie ________
15. öffnen > ihr __________ 16. sehen > wir ________
17. wissen > ich ________ 18. mögen > er ________
19. wollen > er ________ 20. beginnen > ich ________
21. fahren > du ________ 22. essen > wir ________
23. laufen > er ________24. kommen > sie ________
25. gehen > ihr ________ 26. haben > ich ________
27. spielen > wir ________ 28. studieren > du ________
29. kaufen > er ________ 30. machen > ihr ________

VINKKI: German.netissä voit harjoitella verbien taivuttamista eri aikamuodoissa.

Futuuri

Futuuri-aikamuodon muodostaminen on helppoa:

Werden (taivutettuna) + pääverbistä infinitiivi (esim. lesen/kommen/…)

ich werde, du wirst, er/sie/es wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden

Harjoitus 21d: Käännä futuurilla. Vastaukset.
1. Aiomme ajaa autoa.
2. Aion pelata tennistä.
3. Hän aikoo hankkia (käytä verbiä haben) kaksi lasta.
4. Tuleeko sinusta lääkäri?
5. Aiotko mennä elokuviin?
6. Huomenna sataa vettä.

Konditionaali + konjuktiivin imperfekti

Konditionaalin muodostaminen werden-verbin würde-muodosta:

würde (taivutettuna) + pääverbin infinitiivi
ich würde, du würdest, er/sie/es würde
wir würden, ihr würdet, sie/Sie würden

Konditionaalia käytetään monissa erilaisissa tapauksissa:
Wir würden spielen. (Pelaisimme.)
Würden Sie bitte hier kommen? (Tulisitteko tänne?)
Wenn ich viel Geld hätte, würde ich nach New York reisen. (Jos minulla olisi paljon rahaa, matkustaisin NY:iin.)
Wenn ich nur Zeit hätte! (Kunpa minulla vain olisi aikaa!)

> Saksassa on olemassa myös konjuktiivin imperfekti, jonka merkitys vastaa konditionaalia. Sen käyttö on kuitenkin melko harvinaista. MUTTA modaaliapuverbeistä ja verbeistä sein/haben/werden/wissen käytetään konjuktiivin imperfektiä (eikä würde-muotoa)!

SEIN
ich wäre (minä olisin), du wärest, er/sie/es wäre
wir wären, ihr wäret, sie/Sie wären

HABEN
ich hätte (minulla olisi), du hättest, er/sie/es hätte
wir hätten, ihr hättet, sie/Sie hätten

WISSEN
ich wüsste (minä tietäisin), du wüsstest, er/sie/es wüsste
wir wüssten, ihr wüsstet, sie/Sie wüssten

WERDEN
ich würde (minä tulisin jksk), du würdest, er/sie/es würde
wir würden, ihr würdet, sie/Sie würden

KÖNNEN (muut modaaliapuverbit taipuvat samalla tavalla!)
ich könnte (minä voisin), du könntest, er/sie/es könnte
wir könnten, ihr könntet, sie/Sie könnten

Harjoitus 21e: Lisää konditionaalimuodot. Vastaukset.
1. Ich _______ nach Berlin _______, aber… (Lentäisin Berliiniin, mutta…)
2. Wenn ich viel Geld _______, _______ ich ein Haus _______. (Jos minulla olisi rahaa, ostaisin talon.)
3. Ich _______ einen Ferrari _______, wenn ich mehr Geld _______. (Ostaisin Ferrarin, jos minulla olisi enemmän rahaa.)
4. _________ du mir _______? (Voisitko auttaa minua?)
5. Wenn ich mehr Zeit _______, _______ ich Klavier _______. (Jos minulla olisi enemmän aikaa, soittaisin pianoa.)
6. Wir _______ zum Strand _______, wenn es sonnig _______. (Menisimme rannalle, jos olisi aurinkoista.)

17b: Verbejä, jotka vaativat tietyn sijamuodon

1. Akkusatiivia vaativia verbejä mm.
an/rufen = soittaa jklle
besuchen = käydä tapaamassa
bitten = pyytää jltk jtk
finden = pitää jnak
fragen = kysyä jklta jtk
es gibt = on; löytyy
genießen = nauttia
kosten = maksaa
verlassen = lähteä jstk; jättää jtk

2. Datiivia vaativia verbejä mm.
befehlen = käskeä jtkta
danken = kiittää
drohen = uhrata
auf/fallen = herättää huomiota
ein/fallen = juolahtaa jkn mieleen
gefallen = miellyttää jkta
folgen = seurata
es geht = voida
gelingen = onnistua
glauben = uskoa
gratulieren = onnitella
helfen = auttaa
nützen = hyödyttää
raten = neuvoa
schaden = vahingoittaa
schmecken = maistua
trauen = luottaa
verbieten = kieltää
vor/kommen = tuntua jltk
zu/hören = kuunnella

3. Prepositioita vaativia verbejä mm.
auf (+ akk.) antworten = vastata
vor (+ dat.) Angst haben = pelätä jtk
aus (+ dat.) bestehen = koostua jstk
an (+ akk.) denken = ajatella jtk
sich an (+ akk.) erinnern = muistaa jtk
sich über (+ akk.) freuen = iloita
an (+ akk.) glauben = uskoa jhk
sich an (+ akk.) gewöhnen = tottua jhk
für (+ akk.) halten = pitää jtk jnak
sich um (+ akk.) handeln = olla kysymyksessä
es geht um (+ akk.) = on kysymyksessä jokin
sich für (+ akk.) interessieren = olla kiinnostunut jstk (tai harrastaa)
über (+ akk.) klagen = valittaa jtk
auf (+ akk.) an/kommen = riippua jstk
von (+ dat.) ab/hängen = riippua jstk
auf (+ akk.) reagieren = reagoida jhk
für (+ akk.) sorgen = huolehtia jstk
an (+ dat.) teil/nehmen = osallistua jhk
mit (+ dat.) vergleichen = verrata jtk jhk
sich auf (+ akk.) verlassen = luottaa jhk
auf (+ akk.) verzichten = luopua jstk
auf (+ akk.) warten = odottaa jtk
sich über (+ akk.) wundern = ihmetellä jtk
an (+ akk.) zurück/denken = muistella jtk

4. ”Wo-verbit”
(eli tekeminen tapahtuu jossakin.. sijamuoto on siis eri kuin suomen kielessä)

an/halten = pysähtyä
an/kommen = saapua
bauen = rakentaa
bleiben = jäädä; pysyä
erscheinen = ilmestyä
entstehen = syntyä; nousta
finden = löytää
gründen = perustaa
kaufen = ostaa
landen = laskeutua
suchen = etsiä
vergessen = unohtaa
sich versammeln = kokoontua
verschwinden = kadota
sich verstecken = piiloutua
willkommen = tervetuloa

PS. Verbit, joiden yhteydessä on mainittu ”sich”, ovat refleksiiviverbejä. Katso osio 23.

VINKKI: Esimerkiksi täältä löydät yhden harjoituksen näistä verbeistä.

17. Sijamuodot

AVAINLAUSEITA
Ich verstehe dich nicht. Sie schrieb ihm einen Brief.
Ich werde dir Geschenk geben. Meine Freunde helfen mir.
Wir gehen in den Garten. Wir fahren mit der Bahn.
Kaisa arbeitet an der Kasse im Supermarkt.

Ich habe einen alten Hund. Er hat zwei kleine Hunde.
Er kommt mit seinem kleinen Hund.
Die Farbe meiner Augen ist blau.

Tämä osio sisältää kielioppiasian, jonka oppimiseen täytyy käyttää paljon aikaa. Selkeyden vuoksi kaikki sijamuodot on esitelty tässä samassa merkinnässä, mutta jos opiskelet ensimmäistä kertaa saksan alkeita, opiskele niistä jokainen yksi kerrallaan ihan rauhassa. Asiaa on todella paljon, joten tähän osioon kannattaa palailla aina välillä (ja välissä opetella sanastoa & muita kielioppiasioita).

Alustus

Saksassa on neljä sijamuotoa: nominatiivi (nom.), akkusatiivi (akk.), datiivi (dat.) ja genetiivi (gen.).  Sijamuodot näkyvät esim. substantiivien artikkeleissa ja persoonapronomineissa.

1. Nominatiivi on sanan perusmuoto. Lauseen tekijä (subjekti) on aina nominatiivissa. Verbien sein, werden ja bleiben kanssa tulee nominatiivi.

2. Akkusatiivi on objektin eli tekemisen kohteen sija. Niinpä lauseen objekti on akkusatiivissa. Lisäksi seuraavat prepositiot vaativat aina akkusatiivin: durch, für, gegen, ohne, um, bis (ks. merkitykset osio 11). Lisäksi vaihtoprepositiot (an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen) tarvitsevat akkusatiivin, kun kysytään ”wohin?” = mihin?. Myös esim. kysymyksiin ”wie lange/oft/viel” vastataan akkusatiivia käyttäen. Lisäksi mm. haben, an/rufen, es gibt, besuchen, fragen -verbien kanssa tulee aina akkusatiivi. Myös toivotuksissa käytetään akkusatiivia.

3. Datiivin perusmerkitys on jollekin/jollekulle, mutta sitä käytetään myös tiettyjen prepositioiden kanssa: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Vaihtoprepositiot (samat kuin luoteltu akkusatiivi-kohdassa) vaativat datiivin silloin, kun kysytään ”wo?” = missä (tai ”wann” = milloin). Lisäksi datiivi tulee mm. seuraavien verbien kanssa: antworten, helfen, danken, folgen, gratulieren, gefallen, gehören.

4. Genetiivi ilmaisee omistajaa ja se on saksan kielessä pääsanan jäljessä. Genetiivi on kuitenkin puhekielessä harvinainen (korvataan usein ilmaisulla von + dat.) . On myös joitakin prepositioita, jotka vaativat genetiivin: wegen, während, trotz, dank…

Harjoitus 17a: Ennen kuin alamme opetella sijamuotoja enempää, pyri ymmärtämään, mikä sijamuoto on kyseessä esimerkeissä ja miksi. Vastaukset.
1.) Guten Appetit2.) Wir gehen durch den Park.
3.) Du bist in der Küche4.) Ich liebe dich.
5.) Kannst du mir helfen? 6.) Ich sehe einen Mann.
7.) Das Auto meines Vaters8.) Du musst mir glauben!
9.) Ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker.
10.) Der Wein ist für seinen Vater. 11.) Das Mädchen ist sehr schön.
12.) Der Mann liest ein Buch. 13.) Laura schläft im Schlafzimmer.
14.) Ich danke Ihnen
15.) Wir gehen ins Kino.
16.) Jeden Tag… 17.) Fahren Sie bitte zum Hotel.
18.) Anna ist mein Nachbar. 19.) Nimmst du den Hund mit?
20.) Unter dem Haus ist ein Unterschlupf (piilopaikka).
21.) Trotz des schlechten Wetters

Persoonapronominien sijamuodot

Opettele taulukko hyvin!

Nominatiivi (kuka) Akkusatiivi (kenet; ketä) Datiivi (kenelle)
yks. 1. p. ich mich mir
yks. 2. p. du dich dir
yks. 3. p. m. er ihn ihm
f. sie sie ihr
n. es es ihm
mon. 1. p. wir uns uns
mon. 2. p. ihr euch euch
mon. 3. p. sie sie ihnen
teitittely Sie Sie Ihnen

Persoonapronominien nominatiivimuodot opiskeltiin tarkemmin jo osiossa 4. Ps. Katso alempaa asiaa omistuspronominien taivutuksista.

Ist das für mich? (Onko tämä minulle? [akk., koska ”für”])
ein Geschenk für dich. (lahja sinulle/sinua varten [akk.)
Ich wasche mich. (Pesen itseni. [akk.])
Wir geben ihnen ein Buch. (Annamme heille [dat.] kirjan.)
Ich danke dir. (Kiitän sinua [dat., koska danken].)
Sag mir.. (Sano minulle [dat.]…)

Substantiivien sijamuodot

Opettele seuraavat taulukot ulkoa!

Epämääräisen artikkelin taipuminen:

Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi ein eine ein
Akkusatiivi einen eine ein
Datiivi einem einer einem – +n
Genetiivi eines +s einer eines +s
Määräisen artikkelin taipuminen:

Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi der die das die
Akkusatiivi den die das die
Datiivi dem der dem den +n
Genetiivi des +s der des +s der

Kohdat, joissa on mainittu +n tai +s, tarkoittavat, että substantiivin loppuun lisätään kyseinen kirjain.

Ich werde Lehrer. (Minusta tulee opettaja [nom.].)
Ich habe einen Hund. (Minulla on koira [akk.].) 
Ich kaufe einen Hund für meinen Vater. (Ostan koiran [akk.] isälleni [akk., koska ”für”].)
Die Frau liest ein Buch. (Rouva lukee kirjaa [akk.]).
Ich gebe der Frau einen Computer. (Annan rouvalle [dat.] tietokoneen [akk.].)
Der Computer der Frau ist schwarz. (Rouvan tietokone [gen.] on musta.)
Wir fahren mit dem Zug. (Menemme junalla [dat., koska ”mit”]).
Das Bild hängt an der Wand. (Kuva on seinällä [dat., koska ”an” tässä -llä].)

Ps. Kertaa vielä kaikki prepositiot osiosta 11.

Harjoitus 17b: Edellisen taulukon perusteella, täytä esimerkkisubstantiivit kaikissa sijamuodoissaan. Nominatiivimuodot on annettu valmiiksi. Vastaukset

Sijamuoto Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi Epäm. ein Hund eine Frau ein Kind Kinder
Määr. der Hund die Frau das Kind die Kinder
Akkusatiivi Epäm.
Määr.
Datiivi Epäm.
Määr.
Genetiivi Epäm.
Määr.

*
Huomioi artikkelit aina myös kääntäessäsi:
Der Hund biss den Mann / Den Mann biss der Hund (wikistä)
= Koira puri miestä / miestä puri koira. Merkitys on siis sama; sanajärjestus vain on erilainen.

HEIKOT MASKULIINIT
der-sukuisia sanoja, jotka saavat päätteen -(e)n kaikissa muissa paitsi yksikön nominatiivissa

Kennst du den Franzosen? (akk.)

Heikkoja maskuliineja ovat:
1. -e-kirjaimeen loppuva elollista olentoa tarkoittavat maskuliinit
esim. der Löwe, -n, -n; der Junge, -n, -n; der Franzose, -n, -n; der Affe, -n, -n
2. -ant, -at, -ent ja -ist -loppuiset maskuliinit
der Präsident, -en, en; der Soldat, en, -en
3. muita maskuliineja:
der Bauer, -n, -n; der Herr, -n, -en; der Nachbar, -n, -n; der Christ, -en, -en

Sanakirjoissa heikot maskuliinit merkitään yleensä siis seuraavasti: der Junge, -n, -n
eli yksikössä: akk. den Jungen, dat. dem Jungen, gen. des Jungen
monikossa: akk. die Jungen, dat. den Jungen, gen. des Jungen

Vinkki: Esimerkiksi täältä löydät isomman listan heikoista maskuliineista.

Muiden sanojen taivutusta

Olet opetellut kieltosanan kein/keine perusmuodossaan osiossa 9. Myös se taipuu:

Ich will keinen Pfirsich essen. (En halua syödä persikkaa [akk.].)
Wir haben keinen Hunger. (Meillä ei ole nälkä [akk.].)

Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi Kein Keine Kein Keine
Akkusatiivi Keinen Keine Kein Keine
Datiivi Keinem Keiner Keinem Keinen +n
Genetiivi Keines +s Keiner Keines +s Keiner

*

Samoin opiskelit possessiivi- eli omistuspronominit nominatiivissa jo osiossa 8.
Myös ne kaikki taipuvat vastaavanlaisesti. Esimerkiksi ”minun”:

Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi mein Hund meine Blume mein Haus meine Kinder
Akkusatiivi meinen Hund meine Blume mein Haus meine Kinder
Datiivi meinem Hund meiner Blume meinem Haus meinen Kindern
Genetiivi meines Hundes meiner Blume meines Hauses meiner Kinder

*

Harjoitus 17c: Lisää oikea artikkeli/pronomini. Muista aina katsoa, 1) onko kyseessä tekijä vai kohde, 2) vaatiiko jokin prepositio tietyn sijamuodon, 3) vaatiiko jokin verbi tietyn sijamuodon. Vastaukset. Huomioi, että suomennoksessa on annettu sulkeissa sanan suku: m = maskuliini, f = feminiini, n = neutri.
1. ___ Frau liebt ___ Mann. (Nainen rakastaa miestä [käytä määräistä artikkelia].)
2. ___ gehe ___ Kino. (Minä menen elokuviin [n].)
3.  ___ kenne ___ nicht. (Minä en tunne häntä [er].)
4. ___ Hund schläft neben ___ Katze. (Koira [m] nukkuu kissan [f] vieressä. – käytä määräistä artik.)
5. Hier ist ____ Paket für Sie. (Tässä on paketti [n, käytä epämäär. artikkelia) Teille.)
6. ____ Bruder schickt ___ Mann ______ Brief. (Veljeni lähettää kirjeen [m, käytä epämäär. artik.] miehelle [käytä määräistä artikkelia].)
7. Ich gebe ___ Mutter ___ Rosen. (Annan äidilleni ruusuja [mon., epämäär.].)
8. Ich bleibe bis ______ Montag. (Viivyn seuraavaan [nächst; taipuu myös] maanantaihin [m] asti.)
9. ___ Hut ___ Mannes (miehen hattu [m])
10. ___Frau gibt ___ Mann ______ Kuss. (Nainen antaa miehelle [käytä määr. artikkelia] suukon [m, käytä epämäär. artikkelia].)
11. Laura liest ___ Buch. (Laura lukee kirjaa [n, käytä epämäär. artikkelia].)
12. ___ geht durch ___ Markt. (Hän kävelee läpi torin [m, käytä määr. artikkelia].)
13. ___ Auto steht hinter ___ Haus. (Auto on talon [n, käytä määr. artikkelia] takana.)
14. Kennst du ______ Bruder? (Tunnetko veljeni?)
15. Sie ist ______ Schwester. (Hän on siskoni.)
16. Kommst du mit ___? (Tuletko sinä meidän kanssamme?)
17. Ich möchte ______ danken. (Haluaisin kiittää Teitä.)
18. Laura kauft ___ CD. (Laura ostaa cd:n [f, käytä määräistä artik.])
19. Laura ist _____ Freundin von ______ Schwester. (Laura on siskoni ystävä [käytä epämäär. artikkelia].)
20. Folge ___! (Seuraa minua!)
21. Beisst ___ Hund ___ Mann? (Puriko koira miestä?)
22. In ______ Stadt gibt es ______ Park und _____ Kirche. (Kaupungissani [f] on puisto [m, käytä epämäär.] ja kirkko [f, käytä epämäär.].)

*

Myös kysymyssana ”welche” = ”mikä” taipuu sijamuodoissa.
welcher Mann? (nom.) welchen Mann? (akk.) welchem Mann? (dat.)
welche Frau? (nom.) welche Frau? (akk.) welcher Frau? (dat.)
welches Kind? (nom.) welches Kind? (akk.) welchem Kind? (dat.)

Adjektiivien taivutus

Saksassa predikatiivina oleva adjektiivi ei taivu, kuten opit osiossa 13, mutta substantiivin edessä se taipuu kaikissa sijamuodoissa. Nominatiivin päätteet olet jo opetellut, mutta nyt sinun pitäisi oppia vielä muutkin sijamuodot.

Muista, että adjektiivien kanssa on kaksi taivutusta: vahva (joka on esim. epämääräisten/taipumattomien artikkeleiden kanssa) ja heikko (joka on esim. määräisten/taipuneiden artikkeleiden kanssa).

Es ist ein schönes Haus. (..kaunis talo)
Er schreibt ihr einen langen Brief. (…hänelle pitkän kirjeen)
Er arbeitet bei einer großen Firma. (..isossa firmassa)

Sijamuoto Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi Vahva -er -e -es -e
Heikko -e -e -e -en
Akkusatiivi Vahva -en -e -es -e
Heikko -en -e -e -en
Datiivi Vahva -em -er -em -en +n
Heikko -en -en -en -en +n
Genetiivi Vahva (-en) (-er) (-en) -er
Heikko -en -en -en -en

Vinkki: Katso lisää esim. tämän sivun taulukoista.

Harjoitus 17d: Täydennä oikea muoto adjektiivista sijamuotovihjeen perusteella. Vastaukset. Keksi lauseita, joihin kyseiset muodot olisi mahdollista käyttää (esim. ”minulla on ruskea koira > akk.”).
Iso mies:
ein _________ Mann (nom.) / einen _________ Mann (akk.)
einem _________ Mann (dat.)
Nuori mies:
der _________ Mann (nom.) / den _________ Mann (akk.)
dem _________ Mann (dat.)
Kaunis kaupunki:
die _________ Stadt (akk.) / der _________ Stadt (dat.)
Kaunis talo:
ein _________ Haus (nom.)
Pienet lapset:
_________ Kinder (nom.)
Meidän uudet kirjat:
Unsere _________ Bücher (nom.)
Hyvä ystävä:
ein _________ Freund (nom.)
Pikkusiskoni:
Meine _________ Schwester (nom.)
ruskea koira:
einen _________ Hund (akk.)
kiinnostava kirja:
ein _________ Buch (akk.)

Harjoitus 17e: Täydennä adjektiivi oikealla päätteellä. Vastaukset.
Tarkista, että ymmärrät lauseet suomeksi!
1. Mein _______ Freund heißt Lukas. (paras)
2. Ich laufe durch einen _______ Park. (pieni)
3. Das _______ Hotel liegt in Berlin. (moderni)
4. Sie spielt mit dem _______ Kind. (pieni)
5. Es gibt keine _______ Fragen. (tyhmä)
6. Ich lese ein _______ Buch. (mielenkiintoinen)
7. Es ist ein _______ Brief. (vanha)
8. Das ist eine _______ Blume. (pieni)
9. Ich kaufe einen _______ Wagen. (uusi)
10. Der _______ Hund heißt Pepi. (vanha)
11. Ich spreche mit dem _______ Lehrer. (vanha)
12. Der _______ Bus fährt nach München. (nopea)
13. Ich mache das _______ Frühstück. (iso)
14. Ich wünsche dir einen _______ Tag! (hyvä)
15. In dieser Stadt sind schon viele _______ _______ Häuser. (kauniita vanhoja)
16. Ich will diesen _______ Kaffee nicht trinken. (kylmä)
17. _______ Dankensworte! (lämmin)
18. _______ Liste (musta)
19. _______ Kreuz (punainen)
20. der _______ Markt (harmaa)

VINKKI: Harjoittele adjektiivien taivutusta myös German.netissä. Löydät German.netin sivuilta myös paljon muitakin sijamuotoihin liittyviä harjoituksia.

**

Harjoitus 17d: Kertaile ammatteja ja paikkoja muodostamalla lauseita esimerkkien mukaisesti. Huomioi oikean sijamuodon käyttö!
”Laura serviert das Essen im Restaurant. Sie ist Kellnerin.”
”Laura ist Verkäuferin. Sie arbeitet an der Kasse im Supermarkt.”
”Ein Chemiker arbeitet im Labor mit Chemikalien.”
”Pekka arbeitet in einer Kirche. Er ist Pastor.”

14. Ajanmääreitä & eriävät yhdysverbit

AVAINLAUSEITA
Ich sehe jeden Abend fern.
Er steigt in Berlin aus.
Ruf mich an! Nächste Woche mache ich das.
Wann kommt der Zug an? Um halb eins.
Es ist viertel vor zehn. Er wird sofort ankommen.
Heute ist Montag. Am Wochenende fliege ich nach Deutschland.
Sie kommt heute um 10 Uhr zur Schule.
Einmal in der Woche fahre ich nach Helsinki.

Käymme nyt yleisiä ajanilmauksia saksaksi (mm. viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, yms.). Sitä ennen opetellaan lyhyt kielioppiasia (ns. eriävät yhdysverbit).

Eriävät yhdysverbit

Verbien preesenstaivutus opeteltiin osiossa 7 (ja modaaliapuverbit osiossa 12).

Saksassa on myös ”eriäviä yhdysverbejä”, joita emme ole vielä käsitelleet. Ne muodostuvat kahdesta osasta: verbiosasta + etuliitteestä (ab-, an-, auf-, aus-, ein-, fort-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu-, zurück- tai zusammen-). Esim. ”rufen” tarkoittaa yksinään ”huutaa”, mutta eriävä yhdysverbi ”an/rufen” tarkoittaa soittaa (puhelimella) & ”fangen” tarkoittaa mm. ottaa kiinni, mutta ”an/fangen” merkitsee ”aloittaa; alkaa” & ”stehen” = ”seisoa”, mutta ”auf/stehen” = ”nousta ylös”.

1. Perustilanne: Etuliite erotetaan verbistä ja se laitetaan lauseen loppuun. Verbi jää normaalille paikalleen. Er ruft seine Freundin an. (Hän soittaa ystävälleen.) Ruf mich an! (Soita minulle!) Wann fangen Sie an? (Koska aloitatte?)

2. Apuverbin kanssa: Apuverbi vie lauseessa verbin normaalipaikan ja eriävä yhdysverbi menee lauseen loppuun (ja osat pysyvät yhdessä!). Claudia muss jeden Tag um 9.00 Uhr aufstehen. (Claudian tarvitsee nousta joka päivä klo. 9.) Kannst du heute anfangen? (Voitko aloittaa tänään?) 

abfahren = lähteä; mennä pois — abwaschen = tiskata
anfangen = alkaa; aloittaa — ankommen = saapua; olla perillä
anrufen = soittaa (puhelimella) — aufstehen = nousta ylös
aufhören = lakata; loppua; päättyä — ausgehen = mennä ulos
aufräumen = siivota — aussprechen = ääntää
beibringen = opettaa — beitragen = avustaa; vaikuttaa
einkaufen = tehdä ostoksia — einladen = kutsua
einschlafen = nukahtaa — einsteigen = nousta, siirtyä kulkuneuvoon
fernsehen = katsoa tv:tä — fortfahren = ajaa pois; jatkua; kestää
fortgehen = lähteä; mennä pois — mitgehen = mennä mukaan
mitarbeiten = olla yhteistyössä — mitnehmen = viedä (mukaansa)
nachahmen = matkia — umsteigen = vaihtaa kulkuneuvoa
vorstellen = esitellä — weggehen = mennä pois
zuhören = kuunnella — zurückkommen = tulla takaisin

Harjoitus 14a: Käännä. Vastaukset.
1. Katson tv:tä joka ilta [jeden Abend].
2. Juna [der Zug] lähtee klo 10 [um 10.00 Uhr].
3. Andre, nouse nyt [jetzt] ylös!
4. Me vaihdamme [kulkuneuvoa] Helsingissä.
5. Herra Maurer soittaa vaimolleen.
6. Filmi alkaa klo 20.
7. Teemme ostoksia kaupungissa [in der Stadt].
8. Milloin juna saapuu?
9. Me kuuntelemme häntä [ihm].
10. Saanko esitellä?

Samalla tavalla käyttäytyvät esim. ”Rad fahren” = pyöräillä; ”Ski fahren” = hiihtää, jne. Harrastuksiin liittyvää sanastoa opettelemme myöhemmin lisää, osiossa 20.

Huomioi, että on paljon verbejä, jotka eivät erkane (ne alkavat liitteillä: be-, ent-, er-, ge-, ver- tai zer-). Esim. verlaufen (kulkea; kulua; kadota), vergeben (antaa anteeksi), verlieren (kadottaa), gewinnen (voittaa) …

Ajanmääreitä

Viikonpäivät

Montag (ma), Dienstag (ti), Mittwoch (ke)
Donnerstag (to), Freitag (pe), Samstag (la), Sonntag (su)

Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag.
am Montag (maanantaina)

Vinkki: Voit kuunnella tällä sivustolla viikonpäiviä ja kerrata samalla järjestysnumeroita.

Kuukaudet

Januar (tammikuu), Februar (helmikuu), März (maaliskuu)
April (huhtikuu), Mai (toukokuu), Juni (kesäkuu)
Juli (heinäkuu), August (elokuu), September (syyskuu)
Oktober (lokakuu), November (marraskuu), Dezember (joulukuu)

im Januar (tammikuussa)

Vinkki: Voit kuunnella kuukaudet täällä.

Vinkki: Kertaa osiosta 5 päivämäärien sanominen.
Kerro nyt esim. oma syntymäpäiväsi (der Geburtstag).

An welchem Tag gehen Sie? Wir gehen am vierten Mai.

Eilen ja tänään

heute = tänään; heute abend = tänä iltana
morgen = huomenna
übermorgen = ylihuomenna
gestern = eilen; gestern abend = eilen illalla
vorgestern = edellispäivänä
nächste Woche = ensi viikolla
letzte Woche = viime viikolla
jeden Tag = joka päivä

Harjoitus 14b: Käännä. Vastaukset.
1. Eilen oli [war] sunnuntai.
2. Eilen oli tiistai.
3. Tuleeko hän perjantaina vai [oder] lauantaina?
4. Huomenna on torstai.
5. He tulevat maanantaina.
6. Ylihuomenna on keskiviikko.

Vuorokaudenajat

vom Morgen bis zum Abend = aamusta iltaan
am Morgen = aamulla (der Morgen, -de = aamu)
morgens = aamuisin; diesen Morgen = tänä aamuna
jeden Morgen = joka aamu; früh am Morgen = aikaisin aamulla
zu Mittag = keskipäivällä (der Mittag, -e = keskipäivä; puolipäivä)
mittags = keskipäivisin
am Nachmittag = iltapäivällä (der Nachmittag, -e = iltapäivä)
nachmittags = iltapäivisin
am Abend = illalla (der Abend, -e = ilta)
abends = iltaisin; am Abend vorher = edellisiltana
in der Nacht = yöllä (die Nacht, -e+ = yö)
nachts = öisin
in der Nacht von Donnerstag auf Freitag = to ja pe välisenä yönä

Harjoitus 14c: Keksi muutamia lauseita, joissa kerrot mitä teet mihinkin vuorokaudenaikaan. Muista kiinnittää aina huomiota siihen, että sanajärjestyksesi on oikea (ks. osio 9).

Muita ajanmääreitä

später = myöhemmin
jetzt = nyt; sofort = heti
gleich = kohta; bald = pian
immer = aina; oft = usein
manchmal / gelegentlich / dann und wann = silloin tällöin
nie = ei koskaan
eben = äskön
lange = kauan
damals = silloin
noch = vielä
zuerst = ensin
danach = sen jälkeen
dann = sitten
im allgemeinen / gewöhnlich / normalerweise = yleensä; tavallisesti
selten = harvoin

Tunnit ja minuutit

die Sekunde, -n = sekunti
die Minute, -n = minuutti
die Stunde, -n = tunti
der Tag, -e = päivä
die Woche, -n = viikko
der Monat, -e = kuukausi
das Jahr, -e = vuosi

Vuodenajat

der Frühling, -e = kevät
der Sommer, – = kesä
der Herbst, -e = syksy
der Winter, – = talvi

im Sommer = kesällä

Opettele kertomaan lempivuodenaikasi, esim.:
Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit.
Opettele myös kysymään, koska keskustelukumppanisi yleensä lomailee.
Wann gehen Sie meistens auf Urlaub? Ich gehe meistens im…

Mitä kello on?

Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es?
Es ist…

Uhr-sanan käyttö ei ole pakollista, vaan sen voi hyvin jättää pois.
Es ist zwölf (Uhr).
Es ist eins. / Es ist ein Uhr.

nach = yli
Es ist zehn nach zwei. = klo 14.10/2.10
halb = puoli
Es ist halb fünf. = klo 16.30/4.30
vor = vaille
Es ist zwanzig vor drei. = 2.40/14.40
Viertel = vartti
Es ist Viertel vor vier. = klo 15.45/03.45

Silloin kun kellonaika ilmoitetaan 24 tunnin mukaan (viralliset tilanteet), ”Uhr”-sana tulee tunnin ja minuuttien väliin:
17.30 siebzehn Uhr dreißig
21.15 einundzwanzig Uhr fünfzehn

Lukusanoja voit tarvittaessa kertailla osiosta 5

Harjoitus 14d: Mitä kello on? Käännä. Vastaukset.
1. Es ist zehn nach drei.
2. Es ist Viertel vor zehn.
3. Es ist fünf Uhr.
4. Es ist Viertel nach neun.
5. Es ist einundzwanzig Uhr fünf.
6. Klo 8.10.
7. Kello on puoli 3.
8. Klo 9.15.

Vinkki: Myös about.comin sivuilla voit tehdä testin, kuinka hyvin kellonajat sinulta nyt saksaksi sujuvat! Myös täällä voit kellonaikoja harjoitella.

Harjoitus 14e: Täydennä prepositio. Vastaukset.
Wann? …
1. ___ Montag
2. ___ August
3. ___ Sommer
4. ___ Nacht
5. ___ 6 Uhr
6. ___ Abend
7. ___ Morgen
8. ___ Winter

13. Värit & muut adjektiivit

AVAINILMAISUJA
Du bist schön. Mein Haus ist weiß.
Wir sind glücklich. Er ist sehr intelligent.
Sie sprechen schnell.

ein alter Mann / eine alte Frau / ein altes Mädchen
der alte Mann / die alte Frau / das alte Mädchen
das schöne Lied / das schönere Lied / das schönste Lied
Klaus ist großer als Franz. Er ist nicht so gut wie ich.

Blogissa on aina välillä vilahdellut erilaisia adjektiiveja. Nyt opettelemme niitä kerralla ison listauksen! Käymme listauksen jälkeen tärkeän (ei kovin helpon) kielioppiasian eli adjektiivien taivutuksen. Käymme nopeasti myös adjektiivien vertailumuodot.

Adjektiiveja

Harjoitus 13a: Tee itsellesi listaukset tärkeimmistä adjektiiveista (ja laita sanat muistiin vastakohtapareina). Jaottele adjektiivit esim. seuraavasti: 1. fyysiset ominaisuudet (esim. pitkä, lihava, vanha, jne.), 2. olotilat (iloinen, surullinen, jne.), 3. luonteenpiirteet (rehellinen, antelias, jne.), 4. värit, 5. muut (nopea, uusi, jne.). 

die Farben = värit

schwarz = musta
weiß = valkoinen
blau = sininen
braun = ruskea
grau = harmaa
grün = vihreä
orange = oranssi
lila / violett = violetti
rot = punainen
rosa / hellrot = vaaleanpunainen
gelb = keltainen

*hell- = vaalean- (esim. hellgrün = vaaleanvihreä)
*dunkel- = tumman- (esim. dunkelrot = tummanpunainen)

Ps. Er ist blau = Hän on kännissä.

Vinkki: Värit voit kuunnella esim. täällä. Täällä voit pelata väripeliä, joka on hyvä lisä harjoitteluun. Lisäksi täällä voit kuunnella väreihin liittyviä lauseita.

Adjektiivilistaus

* adjektiiveja voi käyttää myös adverbeinä, esim. schnell = nopea; nopeasti.

Tässä on joitakin yleisiä adjektiiveja, pidemmän listan löydät Extra-osiosta!

alt = vanha
billig = halpa
blondine = blondi
brünett = brunetti
böse = ilkeä; paha; tuhma
dick / beleibt / vollschlank = lihava
dumm = tyhmä
echt = aito
einfach = yksinkertainen
einsam = yksinäinen
ehrlich = rehellinen
falsch / unrecht = väärä
fantastisch = fantastinen
fleißig = ahkera
freundlich = ystävällinen
froh = iloinen
fröhlich = hauska; iloinen
gefährlich = vaarallinen
gesund = terve
glücklich = iloinen
groß = iso; pitkä
gut = hyvä
heiß = kuuma
hoch = korkea
häßlich = ruma
intelligent = älykäs
interessant = mielenkiintoinen
jung = nuori
kalt = kylmä
klein = pieni
klug = viisas
krank = sairas
kurz = lyhyt
lang = pitkä
langsam = hidas
leicht = helppo; kevyt
lustig = iloinen; riemukas
müde = väsynyt; kyllästynyt
möglich = mahdollinen
nervös = hermostunut
nett = mukava
neu = uusi
offen = auki; avoin
reich = rikas
richtig = oikea
ruhig = rauhallinen
schlank / schmal = hoikka
schmutzig = likainen
schnell = nopea
schön = kaunis
schwer = vaikea
schüchtern = ujo
sicher = varma; turvallinen
sportlich = urheilullinen
stark = vahva; voimakas; väkevä
stolz = ylpeä
süß = makea
teuer = kallis
toll/super = hieno; upea
traurig = surullinen
warm = lämmin
wichtig = tärkeä
wunderbar = ihmeellinen; erinomainen
zuverlässig = luotettava; varma

Harjoitus 13b: Kerro itsestäsi ja esim. kumppanistasi erilaisin adjektiivein. Kerro myös huoneessa olevien tavaroiden värejä ja muita ominaisuuksia (esim. pöytä = der Tisch; tuoli = der Stuhl; matto = der Teppich; seinä = die Wand; tietokone = der Computer; kamera= die Kamera; sohva =  das Sofa; muki =  der Becher; laukku = die Tasche; kynä = der Stift …). Voit myös kysellä itseltäsi esineiden värejä: Welche Farbe hat…?

HUOMIOI, että monista adjektiiveista voidaan muodostaa substantiiveja (kirjoittamalla ne isolla alkukirjaimella). esim. der Alte / die Alte = vanhus; der Kranke = sairas; der Jugendliche = nuori, der Kleine = pienokainen…

Lisäsanastoa:
todella = wirklich (esim. wirklich aggressiv = todella aggressiivinen)
tosi / hyvin = sehr (esim. sehr groß = hyvin suuri)
vähän / jonkin verran = ein bisschen (esim. ein bisschen böse = vähän vihainen)
koko / ”sievoinen” = ganz (esim. eine ganze Summe Geld = sievoinen summa rahaa)
melko / aika = ziemlich (esim. ziemlich sicher = melko varmaa)
vähän = ein wenig (esim. nur ein wenig Geld = vain vähän rahaa)
liikaa = zu viel (esim. zu viel Geld = liikaa rahaa)
hiukan = etwas (esim. etwas groß = suurehko)

VINKKI: German.netissä voit harjoitella adjektiiveja vastakohtatehtävässä.

Adjektiivien taivutus

1. Kun adjektiivi on yksinään ilman substantiivia (ks. esimerkit), se ei taivu.
Das Haus ist schön.
Das Examen ist nicht leicht.
Ich bin intelligent.

2. Kun adjektiivi on attribuuttina eli substantiivin edellä, se taipuu. Opettelemme sijamuotoja lisää osiossa 17, mutta nyt opettelemme nominatiivin päätteet. Katso:

ein kleiner Hund / eine kleine Blume / ein kleines Kind / kleine Kinder
der kleine Hund / die kleine Blume / das kleine Kind / die kleinen Kinder

Das ist ein schönes Kind.
Hier ist eine kleine Blume.
Er hat ein neues Buch.
Das kleine Baby schläft den ganzen Tag.
das weiße Papier (valkoinen paperi)

Vahva taivutus (päätteet) / nominatiivi
maskuliini: -er
feminiini: -e
neutri: -es
monikko: -e

* Vahva taivutus tulee silloin, kun edellä ei ole taivutuspäätteistä artikkelia/pronominia (esim. ainesanat, monet abstraktisanat, lukusanat; ein/kein/mein/…) tai artikkelia ei ole lainkaan.

ein kleiner Hund / eine kleine Blume / ein kleines Kind / kleine Kinder

Heikko taivutus / nominatiivi
pääte kaikilla -e, paitsi monikossa -en

* Heikko taivutus tulee silloin, kun sitä edeltää taivutettu artikkeli tai pronomini (esim. määräiset artikkelit = der, das, die; meine, meinen,…).

der kleine Hund / die kleine Blume / das kleine Kind / die kleinen Kinder

Harjoitus 13c: Täydennä adjektiivi oikeassa muodossa. Vastaukset.
(der Wagen + neu)
ein ______ Wagen
der ______ Wagen
(das Land + groß)
ein ______ Land
das ______ Land
(die Frau + schön)
eine ______ Frau
die ______ Frau
(die Katze + wild)
eine _______ Katze
die _______ Katze
(das Buch + interessant)
ein _______ Buch
das _______ Buch
(die Bücher + neue)
die _______ Bücher
keine _______ Bücher

Adjektiivien vertailu

kalt (kylmä) > kälter (kylmempi) > der/die/das kälteste // am kältesten (kylmin)
jung (nuori) > jünger (nuorempi) > der/das/die jüngste // am jüngsten (nuorin)
klein (pieni) > kleiner (pienempi) > der/das/die kleinste // am kleinsten (pienin)

Anna läuft schneller als Maria.
Mein Volvo ist viel teurer als mein Toyota.
Lukas ist der Älteste.
Ich bin am glücklichsten.
der beste Freund

Komparatiivi

– Pääte on -er.
– Vokaaleihin tulee yleensä lyhyissä adjektiiveissa umlaut (eli esim. a > ä, jne.), mutta ei esim. adjektiivien falsch, froh, klar tai laut kanssa.

Superlatiivi

– Pääte on -st (ja joskus -est).
– Vokaaleihin tulee yleensä umlaut (eli esim. a > ä, jne.)
– Eteen tulee määräinen artikkeli, ellei edessä ole pronominia.
Olla-verbin kanssa käytetään yleensä muotoa: am + -sten-pääte! (esim. am besten)

Muista myös vertaillessa adjektiivien taivutussäännöt! Adverbejäkin voi vertailla samalla tavalla, mutta superlatiivissa muoto on aina am +-sten.

Epäsäännöllisiä

gut (hyvä) > besser > beste / am besten
groß (iso) > größer > größte / am größten
hoch (korkea) > höher > höchste / am höchsten
nah (läheinen) > näher > nächste / am nächsten

viele (paljon) > mehr > am meisten
gern (mielellään) > lieber > am liebsten
bald (pian) > eher > am ehesten

-e- katoaa komparatiivissa:
dunkel (pimeä) > dunkler > am dunkelsten
teuer (kallis) > teurer > am teueresten

Sanastoa

… als = … kuin
(nicht) so ….  wie = (ei) niin … kuin
je … desto … = mitä … sitä ….

Mein Haus ist so groß wie dein Haus. (Taloni on yhtä iso kuin sinun talosi.)
Du bist jünger als ich. (Olet nuorempi kuin minä.)

Harjoitus 13d: Kirjoita vertailumuodot (superlatiivista am + -sten) ja adjektiivin suomennos.
Muista tarvittaessa umlaut. Vastaukset.
1. alt > _________ > _________ (suom. ?)
2. dumm > _________ > _________
3. groß > _________ > _________
4. kurz > _________ > _________
5. teuer > _________ > _________
6. gut > _________ > _________
7. stark > _________> _________
8. warm > _________ > _________
9. froh > _________ > _________
10. viele > _________ > _________

Harjoitus 13e: Lisää väri suomennoksen mukaisesti.
Muista oikea pääte väriin! Vastaukset.

der Wagen ist _______ (auto on sininen)
die Blume ist _______ (kukka on punainen)
das Gras ist _______ (ruoho on vihreä)
das _______ Buch (valkoinen kirja)
der _______ Stuhl (punainen tuoli)
die _______ Blume (pinkki kukka)
die _______ Tasche (vaaleansininen laukku)
der _______ Stuhl (vihreä tuoli)
das _______ Haus (oranssi talo)
der _______ Hund (musta koira)
die _______ Blume (keltainen kukka)
die _______ Stühle (ruskeat tuolit)