25. Passiivi ja infinitiivi

AVAINLAUSEITA
Ich habe viel zu tun. Ich hoffe, Arzt zu werden.
Ich möchte etwas zu trinken haben.
Ich tanze, anstatt Hausaufgaben zu machen.
Das Buch wird geschrieben. Hier wird nicht geraucht. 

Tämä osio sisältää pari kielioppiasiaa: zu-partikkelin käytön infinitiivin kanssa & passiivin.

Infinitiivi

Verbin perusmuotoa eli infinitiiviä käytetään mm. seuraavissa tapauksissa, kuten olet jo aiemmin tässä blogissa nähnyt ja oppinut:
1. Apuverbin kanssa futuurissa (esim. er will arbeiten) ja konditionaalissa / konjuktiivin imperfektissä (esim. ich möchte reisen) sekä modaaliapuverbien kanssa (esim. ich muss gehen).
2. Substantiivina, kun lisätään artikkeli (das) ja kirjoitetaan sana isolla. (esim. essen = syödä; das Essen = syöminen)

Zu-partikkelin käyttö

– Yleensä infinitiivin edessä on zu-partikkeli. Jos kyseessä on eriävä yhdysverbi, se kirjoitetaan osien väliin (ja osat tulevat yhteen).

Hast du Zeit zu kommen?
Es ist schwierig, Japanisch zu lernen.
Ich habe viel zu tun.
Ich hoffe (toivon), Arzt zu werden.
Sie hat kein Geld einzukaufen.
Es macht Spaß (on hauskaa), Deutsch zu lernen!

– Infinitiivi jää ilman zu-partikkelia, kun se liittyy esim. modaaliapuverbiin tai johonkin seuraavista verbeistä: lassen, werden, bleiben, gehen, kommen, hören, lernen, sehen, fühlen.

Ich komme essen.
Ich lerne Klavier spielen.
Wir hören ihn kommen.

– Huomioi seuraavat prepositiot (esimerkkinä gehen-verbin kanssa):
ohne zu gehen = menemättä
um zu gehen = mennäkseen
anstatt zu gehen = sen sijaan että menisi

Ich spiele Klavier, anstatt Hausaufgaben zu machen.

Harjoitus 25a: Tuleeko zu vai ei? Käytä mainittua verbiä. Vastaukset.
1. Sie will ____________ [tanssia].
2. Er hat keine Zeit ____________ [tanssia].
3. Eva versucht (yrittää) ____________ [tanssia].
4. Das ist leicht ____________ [ymmärtää].
5. Ich schicke eine E-mail, anstatt dich ____________ [soittaa puh.].
6. Lisa ging in eine Bar, um Bier ____________ [juoda].
7. Es macht mir Spaß, in Australien ____________ [matkustaa].
8. Er wird morgen ____________ [tulla].
9. Gleich fängt es an, ____________ [sataa].
10. Er ging in die Bäckerei, um Brot ____________ [ostaa].

Huomioi siis: infinitiivi-ilmaus zu-partikkelin kanssa erotetaan muusta lauseesta pilkulla.

(PS. Olemassa on myös kaksoisinfinitiivi, mutta sitä ei tässä käsitellä.)

Passiivi

Olet jo aiemmin nähnyt blogissa muutamia man-passiivilla muodostettuja lauseita.
Esim. Hier spricht man Deutsch. (Täällä puhutaan saksaa.)

Nyt opettelemme varsinaisen passiivin:

Passiivilauseessa korostetaan, mitä tehdään.

Die Kirche wird gebaut. (Kirkko rakennetaan.)
Häuser werden hier gebaut. (Taloja rakennetaan täällä.)
Es wird hier nur Deutsch gesprochen. (Täällä puhutaan vain saksaa.)
Hier wird nicht geraucht. (Täällä ei tupakoida.)
In Italien wird Pizza gegessen. (Italiassa syödään pizzaa.)
Meine Eltern wurden zur Party nicht eingeladen. (Vanhempiani ei kutsuttu juhliin.)
Auto wurde repariert. (Auto korjattiin.)

Pääverbistä käytetään partisiipin perfektiä (esim. gesprochen, gegessen, repariert, …) & apuverbinä saksassa on werden, jonka taivutusmuodot on lueteltuna tässä kertauksen vuoksi.

Das Buch wird geschrieben. (Kirja kirjoitetaan.)
Das Buch wurde geschrieben. (Kirja kirjoitettiin.)
Das Buch ist geschrieben worden. (Kirja on kirjoitettu.)
Das Buch war geschrieben worden. (Kirja oli kirjoitettu.)

PREESENS
ich werde, du wirst, er/sie/es wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden

IMPERFEKTI
ich wurde, du wurdest, er/sie/es wurde
wir wurden, ihr wurdet, sie/Sie wurden

Huom! Passiivin perfektissä ja pluskvamperfektissä ei käytetä geworden-muotoa, vaan apuverbin muoto on pelkkä worden:

PERFEKTI
ich bin worden, du bist worden, er/sie/es ist worden
wir sind worden, ihr seid worden, sie/Sie sind worden

PLUSKVAMPERFEKTI
ich war worden, du warst worden, er/sie/es war worden
wir waren worden, ihr wart worden, sie/Sie waren worden

Kuten esim. englannin kielessä, passiivilauseessa voi olla tekijä eli ”agentti”. Se muodostetaan von-prepositiolla, jos kyseessä on henkilö TAI durch-prepositiolla, jos kyseessä on asia. Huomioi oikea sijamuoto.

aktiivilause: Ich schrieb das Buch. (Kirjoitin kirjan.)
passiivi: Das Buch wurde von mir geschrieben.

aktiivilause: Der Sturm hat das Haus zerstört. (Myrsky tuhosi talon.)
passiivi: Das Haus ist durch den Sturm zerstört worden.

Mir wird von ihr geholfen.

Harjoitus 25b: Käännä passiivilla. Vastaukset.
1. Espanjassa pelataan jalkapalloa.
2. Täällä ei valokuvata.
3. Se tehdään. Se tehtiin. Se täytyy tehdä.
4. Kirjeen lähetin minä.
5. Tietokoneen osti veljeni.
6. Tietokoneeni varastettiin.
7. Amerikan löysi Kolumbus. (käännä perfektillä; löytää = entdecken)
8. Liput on varattu sinulle.
9. Elokuvissa ei saa tupakoida.
10. Kukkiani kastellaan. (kastella kukkia: die Blumen gießen [gießt, goß, hat gegossen])

Vinkki: Esim. German.netistä löydät lisää passiiviharjoituksia.

Mainokset